Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Regulamin GM

1. Cel zawodów
- popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce.
- promowanie regionalnych, ponadregionalnych szlaków i miejscowości  turystycznych.
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

2. Nazwa imprezy
Gravel Man

3. Organizator
G&G Promotion Grzegorz Golonko
ul. Wspólna 18
05-092 Łomianki
kontakt: e-mail: info@gravelman.pl

4. Termin i miejsce imprezy: 27-29.05.2022, Supraśl

5. Dystanse
Rywalizacja będzie przebiegać na dystansach: 25, 50, 100, 150 i 300 mil (1 mila = 1,6 km), na których będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja, z podziałem na kategorie wiekowe i płeć.

6. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem Gravel Man będzie osoba, która spełni następujące warunki:

- wypełni kartę zgłoszeniową opublikowaną na stronie internetowej

Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej) uczestnik akceptuje poniższe klauzule:
a. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje regulamin imprezy i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i przeprowadzania imprez Organizatora, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprez w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Organizatora, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom. Zgłaszając się do imprezy zawodnik oświadcza, że wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie sportowej wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w imprezie, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

b. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia imprezy organizowanej przez G&G Promotion Grzegorz Golonko. Administratorem danych osobowych jest firma G&G Promotion Grzegorz Golonko z siedzibą w Łomiankach 05-092 przy ul. Wspólna 18. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm). Dysponuję prawem wglądu do swoich danych, poprawiania lub ich usunięcia

- dokona opłaty startowej zgodnej z wybranym pakietem startowym w przewidzianym i wskazanym terminie (opłata wyłącznie w formie elektronicznej). Oryginał dowodu opłaty startowej (w uzasadnionych przypadkach) należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów
 
Numer konta bankowego dla każdej z edycji Gravel Man:
50 1020 5558 1111 1181 4260 0016

- podpisze oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie.

7. Zasady rozgrywania wyścigu - sprawdź TU

8. Kary
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
- upomnienie
- kara czasowa
- dyskwalifikacja

Uczestnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
» śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą 200 m za każdym bufetem regeneracyjnym),
» nieposzanowanie środowiska naturalnego,
» braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
» nieprzestrzeganie zasad fair play,
» niesportowe zachowanie,
» pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,
» łamanie zasad ruchu drogowego,

W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

9. Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu
Zawodnicy wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania imprezy, niezależnie od przyczyny wycofania się zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora przed rozpoczęciem lub po zakończeniu etapu.

W przypadku wycofania się zawodnika w trakcie trwania imprezy, fakt ten należy zgłosić dzwoniąc pod numer telefonu alarmowego podanego przez organizatora celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.

W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.

W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zespołu z rywalizacji.

10. Ruch drogowy
Każda edycja Gravel Man będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym.

W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy uczestnika.

11. Protesty
Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 PLN. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

12. Informacje dodatkowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator nie przewiduje zwrotu opłat w przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub wycofania się podczas wyścigu z rywalizacji. Opłata rejestracyjna jest przeznaczana na koszty organizacyjne zawodów. Organizator dopuszcza możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę (obowiązuje tu opłata administracyjna w wysokości 50 złotych). Odpowiednia informacja z decyzją powinna być przesłana na adres: info@gravelman.pl najpóźniej na 7 dni przed startem danej imprezy.

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".

Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

G&G Promotion

Nasze Imprezy

Partner Partner Partner Partner Partner Partner